Càritas

 

Caritas és una realitat de l'Església que té com a finalitat encarnar els valors evangèlics de la solidaritat i la justí­cia social amb que Jesús de Natzaret impregnà  l'anunci de la Bona Nova.

A casa nostra Caritas se centra en la distribució d'aliments i roba a les famí­lies necessitades del nostre poble. Són 19 les famí­lies, que compten més de 60 persones, que reben aquests ajuts. Els aliments arriben del Banc d'Aliments i es procuren distribuir de la manera més equitativa possible i sempre en coordinació amb les treballadores socials de l'Ajuntament que són qui avaluen els casos i deriven cap aquest servei.

Són molts els moments en què al rebost no hi ha aliments per lliurar a aquestes famí­lies. Llavors fem recurs als diners que les persones que van a la nostra parròquia entreguen per ajudar les persones necessitades. Ja sabeu que no són gaires i els recursos per tant són força limitats.

També hi ha persones que necessiten ajut en forma de medicaments i s'intenta atendre els casos quan Caritas disposa de recursos econòmics.

Som, doncs, una realitat immersa en el nostre poble que intenta respondre a les necessitats més bàsiques de les persones. I que sempre agraeix qualsevol contribució en forma d'aliments que hom pugui fer. Si mai podeu ajudar-nos, des d'aquí­ us ho agraïm ben sincerament.